Termes i condicions d’ús

Última actualització: 14/06/2020

Previ

La pàgina web https://flowpress.media/ (d’ara endavant, el “Web”) pertany a FLOW PRESS MEDIA, S.L. (d’ara endavant, “FLOW PRESS”), anb C.I.F. B-64143829, degudament inscrita al Registro Mercantil de Barcelona 38386, Foli 155, Fulla B324465, i domiciliat al Carrer Riera de Sant Miquel, n.º 7, 1º 1ª, 08006 Barcelona.

L’usuari, en utilizar el Web, accepta els presents termes i condicions d’ús (d’ara endavant, els “Termes i Condicions d’Ús”) i es compromet a utilitzar la Web, així com, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb els presents Termes i Condicions d’Ús i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts

Els Termes i Condicions d’Ús són subscrits, d’una part, per FLOW PRESS i, d’una altra, per l’usuari final (d’ara endavant, l’”Usuari”) les dades de caràcter del qual personal són els que aquest ha facilitat a través de la Web.

2. Objete i àmbit d’aplicació

Els presents Termes i Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització de la Web per part de l’Usuari.

3. Accès i ús del Web

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de la Web de conformitat amb aquests Termes i Condicions d’Ús, amb la resta de les polítiques accessibles a través de la Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptades i amb l’ordre públic.

FLOW PRESS no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment dels presents Termes i Condicions d’Ús, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de: (i) la presència d’un virus en l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per FLOW PRESS a través del Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

4. Regles de l’Ús del Web

FLOW PRESS es reserva el dret a cancel·lar el compte de l’Usuari registrat, podent procedir a la resolució del contracte actual. Especialment podrà realitzar-se la cancel·lació com a Usuari en cas de detectar l’incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes en el present acte, així com en cas d’observar un ús de la Web contraris als presents Termes i Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i els usos de bona fe acceptats en el sector.

En aquest sentit, l’Usuari es compromet a:

  • No utilitzar el Web per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions programari en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altres d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.
  • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma online idèntica o semblant a la posada a disposició per part de FLOW PRESS, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que FLOW PRESS ostenta sobre el Web.
  • No sotmetre el Web a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre elles atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat no serà aplicable, sent considerada una situació d’emergència.
  • No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la plataforma, o qualsevol dels elements que els integrin ni de cap altra forma modificar-la, no podent incorporar la plataforma a #altre programari o plataformes pròpies o proveïdes per tercers..
  • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que FLOW PRESS, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM.) ja fora en la pròpia plataforma com en el material associat.
  • Posar en coneixement de FLOW PRESS qualsevol fet o situació que hagués ocorregut que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part dels usuaris autoritzats.
  • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través de la Web ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera els presents Termes i Condicions d’Ús.
  • Queda prohibit forçar fallades o buscar bretxes de seguretat en el Web.
  • Abstenir-se d’utilitzar els continguts de la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de FLOW PRESS, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

5. Enllaços a altres webs

Els presents Termes i Condicions d’Ús no s’apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers als quals es pugui accedir a través de la Web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepti sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, FLOW PRESS no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des de la Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a FLOW PRESS de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

En tot cas, FLOW PRESS procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

FLOW PRESS no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en la Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquestes. A tals efectes, FLOW PRESS declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte de la Web.

No obstant això, FLOW PRESS no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació per la Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l’Usuari o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

FLOW PRESS tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que pogués haver-hi en el contingut de la Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

7. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús

FLOW PRESS es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en els presents Termes i Condicions d’Ús, sent responsabilitat de l’Usuari llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar la Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per FLOW PRESS en la Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a FLOW PRESS i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per FLOW PRESS per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per FLOW PRESS en la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FLOW PRESS o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Web, els drets d’imatge de la qual, FLOW PRESS té el seu dret d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

Els presents Termes i Condicions d’Ús del Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FLOW PRESS o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari estima que algun contingut del Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a hola@flowpress.media.

9. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre FLOW PRESS i l’Usuari de la Web.

Això, no obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, FLOW PRESS i l’Usuari, a renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. Informació addicional sobre protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservats degudament bloquejats durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.

Per a exercitar els seus drets, fins i tot per a dur a terme una reclamació en cas que consideri que FLOW PRESS està tractant de manera inapropiada les seves dades, haurà d’enviar una comunicació per escrit a l’adreça de correu electrònic hola@flowpress.media, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI, N.I.E. o un altre document d’identificació equivalent.

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.