Política de privacitat

Última actualització: 14/06/2020

FLOW PRESS MEDIA, S.L. (d’ara endavant, “FLOW PRESS”) amb C.I.F. B-64143829 i domicili en Carrer Riera de Sant Miquel, núm. 7, 1r 1a, 08006 Barcelona, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona 38386, Foli 155, Fulla B324465manifiesta que és propietària del domini https://flowpress.media/ (d’ara endavant, el “Web”), d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, la “LSSI-CE”).

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del TractamentFLOW PRESS MEDIA,  S.L.
C.I.F.B-64143829
AdreçaCalle Riera de Sant Miquel, n.º 7, 1º 1ª, 08006 Barcelona
Telèfon930 114 216
Correu electrònichola@flowpress.media

2. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

FLOW PRESS ha adequat al Web al RGPD i a la LOPDGDD. Per a això, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, aplicarem els següents principis, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.

4. Recollida de dades i la seva confidencialitat

Les dades subministrades a FLOW PRESS per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se li hagi informat.

La transmissió de dades per part de l’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”) a FLOW PRESS a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquests informats de manera prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest.

FLOW PRESS informa l’Usuari que únicament es recapta aquella informació necessària per a aconseguir la finalitat del tractament en cada cas, i únicament es tractessin les dades que hagi prestat per a la/s finalitat/és per a la/s com/és se’ls va informar i, posteriorment, va autoritzar.

FLOW PRESS, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que l’Usuari facilita a FLOW PRESS, ha de ser veraç, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FLOW PRESS o a tercers.

FLOW PRESS es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

5. Tractament de dades i finalitats del tractament

FLOW PRESS tractarà les següents dades de l’Usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

Tractament de dadesFinalitat del tractamentBase jurídica del tractament
Resolució de consultes.Donar resposta a les peticions i consultes plantejades a través dels formularis habilitats per a això en el Web.Consentiment de l’interessat.
Procediment de compra.Gestionar la petició de la comanda realitzada per l’Usuari, així com el desenvolupament i control de la relació contractual establerta entre FLOW PRESS i l’Usuari per a processar i atendre el servei autoritzat.Execució d’un contracte.
Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic.Enviament de comunicacions comercials de les activitats, promocions, publicitat, notícies, newsletter i altra informació sobre els productes i serveis de FLOW PRESS a través de mitjans electrònics.Consentiment de l’interessat.

6. Tractament de les dades per tercers i cessió

Depenent dels fins per als quals es recopilen dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

 • Personal autoritzat de FLOW PRESS o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

FLOW PRESS no divulgarà a tercers cap informació o dada personal que hagi proporcionat en la Web i que pugui identificar-ho directa o indirectament, salvo per mandat legal.

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització o liquidació de FLOW PRESS, llavors, en la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en la Web a una o més parts rellevants.

7. Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservats degudament bloquejats durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.

8. Mesures de seguretat

FLOW PRESS adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xitratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l’Usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat.

No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé FLOW PRESS aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

9. Drets dels interessats i el seu exercici.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDG, l’Usuari exercir els drets segënts:

 • Dret a l’accès: L’Usuari podrà preguntar a FLOW PRESS si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquests.
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades: En el moment en què l’Usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil seran cancel·lats.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: FLOW PRESS deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, FLOW PRESS li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Per exercitar els seus drets, fins i tot per dur a terme una reclamació en cas que consideri que FLOW PRESS està tractant de manera inapropiada les seves dades, haurà d’enviar una comunicació per escrit a l’adreça de correu electrònic hola@flowpress.media, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI, N.I.E. o un altre document d’identificació equivalent.

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

10. Canvis en la política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

FLOW PRESS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en la Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquest. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

11. Enllaços a altres webs

Al nostre Web s’utilitzen o poden utilitzar-se enllaços que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. FLOW PRESS no es responsabilitza del contingut de tals llocs web ni són responsables de les polítiques de privacitat d’aquests. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta i/o tracta FLOW PRESS.

12. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través de la Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.